Дейности по проекта

Проучване, планиране и подготовка

Проучване, планиране и подготовка

- Анализ на съществуващите въздушни електропроводи в рамките на зоните от Натура 2000 и коридорите между тях в Североизточна България и идентифициране на участъци с най-висок риск за дивите птици

- Извършване на специално проектирано теренно проучване за смъртността на птиците по ключови участъци от въздушните електропроводи в Североизточна България за определяне на приоритетни участъци за реконструкция

- Разработване на подробен план и технически спецификации за изолация на опасни електрически стълбове и маркиране на въздушни кабелни линии с дивертори

- Създаване на система/база данни за мониторинг на броя и местоположението на прекъсванията в мрежата, причинени от птици

Преоборудване на електропроводи и защита за птици

Преоборудване на електропроводи и защита за птици

- Предотвратяване на смъртността на диви птици в резултат на токов удар чрез изолиране на опасни електрически полюси

- Намаляване на риска от сблъсък на летящи птици с въздушни проводници на ключови коридори чрез инсталиране на дивертори

- Инсталиране на къщички за птици за целеви видове, за да се осигурят безопасни места за размножаване и предотвратяване изграждането на естествени гнезда върху електрически стълбове, които са рискови както за птиците, така и за нормалната работа на електрическата мрежа

Мониторинг и оценка на въздействието

Мониторинг и оценка на въздействието

- Мониторинг на ефекта от консервационните мерки върху приоритетните видове птици

- Оценка на въздействието на проекта върху функциите на екосистемата

Оценка на социално-икономическото въздействие на дейностите по проекта върху местната икономика и населението

Комуникация, разпространение и видимост

Комуникация, разпространение и видимост

- Осигуряване на ефективно национално и международно медийно отразяване на проекта и популяризиране на проекта и сайта на „Натура 2000“

- Създаване и поддържане на интернет присъствие на проекта

- Създаване на комуникационни материали, кратко видео, доклад на неспециалист и табла за реклама на дейностите по проекта и сайта на „Натура 2000“