Безопасно небе за птиците в България

Проектът

Проектът „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ е съвместна инициатива на ЕРП Север – електроразпределителното дружество в Североизточна България, и

Българско дружество за защита на птиците – партньор на BirdLife International в страната. Целта на проекта е предотвратяване на неестествена смъртност сред глобално застрашените видове птици, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи чрез прилагане най-добрите практики в най-съвременните решения. Проектът е насочен към 16 вида птици, които са приоритетни за финансиране по програма LIFE – 15 от тях са включени в Приложение I на Директивата за птиците, 10 вида са включени в Червения списък на IUCN и 14 вида са защитени в Европа.

Карта на проекта

Цели

Основните специфични цели на проекта са:

• предотвратяване на неестествената смъртност на птиците чрез изолиране на 10 200 опасни електрически стълбове и чрез маркиране на въздушни проводници с 2 000 дивертори в 28 проектни зони по Натура 2000 и в ключови коридори между специалните защитени зони;

• създаване на система за бъдещ мониторинг на смъртността на птиците по всички електропроводи в Североизточна България;

• осигуряване на 100 безопасни места за гнездене за два от целевите видове върху опасни електрически стълбове чрез инсталиране на къщички за птици.

Районът на проекта е важно място за размножаване и зимуване, както и миграционен път за птиците, летящи между Европа и Африка по прелетния път Виа Понтика, който след Виа Гибралтар е най-важният миграционен път за европейските птици. Около 500 000 щъркели и 110 000 грабливи птици от Северна, Източна и Централна Европа мигрират през района. Ето защо проблемът със смъртността на птиците, причинена от енергийната инфраструктура в района, далеч надхвърля националните граници на България и е от общо значение за страните от ЕО, чиито птици мигрират или зимуват в посочения в проекта район. Сблъсък на птица с електрически проводник и токов удар също е социално-икономически проблем, защото причинява повреда в мрежата и прекъсване на захранването за населени места, от което следват икономически загуби и допълнителни емисии на въглероден диоксид.

Зони на проекта

Балчик, Батова, Белите скали, Било, Блато Марак Преславец, Чаирия, Дуранкулашко езеро, Галата, Гарванско блато, Хърсовска река, Калиакра, Камчийска планина, Комплекс Калимок, Комплекс Камчия, Котленска планина, Ломовете, Лудогорие, Остров Пожарево, Остров Вардим, Овчарово, Провадийско-Роякско плато, Рибарници Хаджи Димитрово, Рибарници Мечка, Шабленски езерен комплекс, Сребърна, Суха река, Свищовско-Беленска низина, Варненско-Белославско езеро.