ЕРП Север стартира проект „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“

 

Проектът по програма LIFE на Европейската комисия е на стойност 2,176 млн. евро

Проектът „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“ е съвместна инициатива на ЕРП Север и Българско дружество за защита на птиците – партньор на BirdLife International в страната. Целта на проекта е предотвратяване на неестествена смъртност сред глобално застрашените видове птици, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи чрез прилагане на най-добрите практики. Проектът е насочен към 16 вида птици, които са приоритетни за финансиране по програма LIFE – 15 от тях са включени в Директивата за птиците, 10 вида са включени в Червения списък на световнозастрашените видове и 14 вида са защитени в Европа.

Основните цели на проекта, който ще продължи 5 години, са:

• предотвратяване на неестествената смъртност на птиците чрез изолиране на 10 000 опасни електрически стълбове и чрез маркиране на въздушни проводници с 5 000 дивертори в 28 проектни зони по Натура 2000 и в ключови коридори между специалните защитени зони;

• създаване на система за бъдещ мониторинг на смъртността на птиците по всички електропроводи в Североизточна България;

• осигуряване на 100 безопасни места за гнездене за два от целевите видове върху опасни електрически стълбове чрез инсталиране на къщички за птици.

Програма LIFE на Европейския съюз предоставя финансиране за проекти за опазване на околната среда и природата. Програмата е създадена през 1992 г., за да се финансират проекти в ЕС и в някои страни кандидатки за членство и съседни държави. По програма LIFE е финансирано изготвянето на стотици планове за управление на зони от мрежата „Натура 2000“. Това са важни стъпки в борбата за предотвратяване на загубата на биоразнообразие. Освен за създаване на безопасни коридори за различни видове и градски местообитания за диви растения и животни, в рамките на други проекти по програмата са предприети са мерки за адаптиране към изменението на климата, подпомогнати са екосистемни услуги и повишаването на осведомеността на предприятията относно значението на биоразнообразието.